IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Jędrzejuk Hanna

Hanna Jędrzejuk

Hanna_Jedrzejuk_filtered

dr hab. inż. - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku

pokój 211b

tel. wew. 7257

e-mail: Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

Ogłoszenia Announcement

   Uprzejmie informuję, że od 20 czerwca do 22 czerwca
   uczestniczę w XVI POLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ŁÓDŹ-SŁOK
   Konsultacje: Informacja zostanie podana
w semestrze zimowym 2017/2018
Uwaga!
   Consultations: Information will be announced
in the winter semester 2017/2018
Attention!

          Rozkład zajęć: na dole strony
          Timetable: at the bottom of the page

       Materiały dydaktyczne:    http://estudia.meil.pw.edu.pl/

Aktualizacja: 19.06.2017 r.

 
Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp
 • Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
 • Członek Zespołu Redakcyjnego wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”
 • Członek International Building Performance Simulation Association
 • Członek International Association of Building Physics
 • Członek Komitetu Naukowego VI Konferencji Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska, Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Solina 2016
 • Członek Komitetu Naukowego XV Polskiej Konferencji Naukowo - Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź - Słok 9-11 CZERWCA 2015
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Fizyka budowli
 • Modelowanie i symulacja procesów
 • Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  (również z wykorzystaniem OZE)
 • Efektywność energetyczna systemów i urządzeń
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana
 • Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych
 
Dydaktyka
 • Engineering Physics – ANW104 (studia I stopnia, ang., semestr zimowy)
 • Budownictwo – NS509 (studia I stopnia, semestr letni)
 • Wentylacja i ogrzewnictwo - NS585A (studia I stopnia, semestr zimowy)
 • Charakterystyka energetyczna budynku i audyt - NS717 (studia II stopnia, semestr zimowy)
 
Tematyka prac dyplomowych i przejściowych
Lp. Temat
1. Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach pod względem ochrony cieplnej
2. Modelowanie numeryczne wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
3. Symulacja wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
4. Symulacja wybranych procesów cieplnych zachodzących w komponentach budowlanych
5. Symulacja wybranych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w komponentach budowlanych.
6. Projektowanie instalacji grzewczych w budynkach (również „Projekty obliczeniowe”)
7. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach
8. Termomodernizacja istniejącego budynku
9. Ocena energetyczna wybranego budynku
10. Ewaluacja wskaźników oceny energetycznej budynków
11. Optymalizacja wielokryterialna budynków, komponentów budowlanych, instalacji wewnętrznych itp.
12. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego komfortu wewnętrznego (identyfikacja przyrządu pomiarowego)
   ... mile widziane zmiany, modyfikacje, jak również własne propozycje :-)
 
Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat
Lp. Publikacja
1. Jędrzejuk H., Rucińska J.: Verifying a Need of Artificial Cooling - A Simplified Method Dedicated to Single-family Houses in Poland, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1093-1098,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.061
2. Jędrzejuk H., Dybiński O.: The Influence of a Heating System Control Program and Thermal Mass of External Walls on the Internal Comfort in the Polish Climate, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1087-1092,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.058
3. Jędrzejuk H., Rusowicz A.: Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm, w: Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 50, nr 6, 2015, ss. 22-26,  DOI:10.15199/8.2015.6.3
4. Chwieduk B., Jędrzejuk H.: Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym, RYNEK ENERGII 6(121)/2015
5. Jędrzejuk H., Rusowicz A., Chwieduk D., Grzebielec A., Jaworski M.: The energy requirements by the ventilation system in housing: A review of the Polish legislation and standards, Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal, II Międzynarodowa Konferencja Euro-ELECS 2015 Latin-American and European Conference on Sustainable Buildings and Communities. Guimarães, Portugal, 21 – 23 July 2015
6. W.Marks, W. Jędrzejuk H. (2013): Optymalizacja dyskretna fasad podwójnych Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2013 Building Physics in Theory and Practice 2013, Łódź 2013, str.331-336
7. W.Marks, W. Jędrzejuk H. (2013): Optymalizacja wielokryterialna (w "Optymalizacja fasad podwójnych pod katem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego", rozdział 9), wyd. "Katedra Procesów Cieplnych", Łódź 2013, str.253-273
8. Jędrzejuk, H., Depczyński B.(2012): Wpływ termomodernizacji na charakterystykę energetyczną na przykładzie wybranego budynku, ARCHBUD 2012, OW WSEiZ, Warszawa 2012, str.115-122
9. Jędrzejuk, H., Anczewski M. (2012): O niejednoznacznościach oceny energetycznej budynków na przykładzie wybranego budynku jednorodzinnego, ARCHBUD 2012, OW WSEiZ, Warszawa 2012, str.105-113
10. Jędrzejuk, H. (2011): Projektowanie zewnętrznych przegród pełnych z uwzględnieniem aktualnych wymagań ochrony cieplnej oraz warunków wilgotnościowych w budynkach mieszkalnych. Wybrane aspekty. (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa 2011, str.201-224
11. Jędrzejuk, H. (2011): Przegląd zagadnień związanych z optymalizacją budynków mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa 2011, 35-54
12. Jędrzejuk, H., Marks, W. (2011): O optymalizacji wielokryterialnej budynków (w: "Budownictwo a środowisko"), OW WSEiZ, Warszawa, str.11-33
13. Jędrzejuk, H. (2010) Metody określania parametrów oświetlenia dziennego dla potrzeb optymalizacji wielokryterialnej budynków mieszkalnych – komfort wizualny, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom V, Nr 3, Łódź 2010
14. Jędrzejuk H., Klemm K., Marks W. (2008): Multicriteria optimization of buildings arrangement based on wind criteria, Arch. Civ. Eng, LIV, 4, 2008, pp. 751-767
15. Jędrzejuk H., Marks W. (2007): O korzyściach z optymalizacji budynków mieszkalnych, FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE, II, str.109-112,
16. Jędrzejuk H., Marks, W. (2007): Analiza efektów optymalizacji budynków mieszkalnych, ENERGIA I BUDYNEK, 7, str.24-26,
17. Jędrzejuk, H. (2006): Optymalizacja osiedli mieszkaniowych, Studia z Zakresu Inżynierii, Nr 54, Warszawa 2006,
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne
 • Nr 3989/B/T02/2008/35: Wielokryterialna optymalizacja budynków mieszkalnych z uwzględnieniem kryteriów: ekonomicznych, ochrony środowiska oraz komfortu w okresie całego roku, grant realizowany w latach 2008-2011, (kierownik projektu)
 • Nr N N506 205940: Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego, grant realizowany w latach 2011-2013, (udział w realizacji)
 • Nr POIG.01.03.01–14-088/12: WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH DO STEROWANIA PROCESÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH,
  projekt realizowany od 10-06-2013 do 30-06-2015, (udział w realizacji)
Działalność organizacyjna
 • Kierownik Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa (do 31.08.2013)
 • Kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku (od 1.09.2013)
 • Kierownik specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencje: 2012-2016, 2016-2020)
Plan zajęć (r.a. 2016/2017, semestr letni)
Timetable
  Poniedziałek
Monday
Wtorek
Tuesday
Środa
Wednesday
Czwartek
Thursday
Piątek
Friday
 
8:15 - 9:00           8:15 - 9:00
9:15 - 10:00         9:15 - 10:00
10:15 - 11:00         10:15 - 11:00
11:15 - 12:00         11:15 - 12:00
12:15 - 13:00         12:15 - 13:00
13:15 - 14:00         13:15 - 14:00
14:15 - 15:00         14:15 - 15:00
15:15 - 16:00         15:15 - 16:00
16:15 - 17:00         16:15 - 17:00
17:15 - 18:00         17:15 - 18:00
18:15 - 19:00         18:15 - 19:00
19:15 - 20:00         19:15 - 20:00