IHE / Archives / Publikacje / 2001

2001

 

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 2001

 

 

A) Książki krajowe i monografie
 1. Rychter T.: Mechanik pojazdów samochodowych, WSiP, 365 str., wydanie VIII, 2001
 2. Jędral Waldemar: Pompy Wirowe, PWN, Warszawa, 2001 404 strony

 

 

B) Skrypty

 

1. Domański R., Jaworski M, Rebow M: Wymiana Ciepła, Komputerowe wspomaganie obliczeń. Tablice właściwości termofizycznych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000 (wyd. w 2001), 69 str., wznowienie

 1. Klemens R., Teodorczyk A.: Spalanie, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001, 65 stron

 

 

C) Autorstwo rozdziału (rozdziałów) w podręczniku o zasięgu międzynarodowym

 

Brak

 

 

 

D) Autorstwo rozdziału (rozdziałów) w podręczniku o zasięgu krajowym

 

 

 1. Bzowski J.: Współczesne kierunki w termodynamice. Ekspertyza PAN, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Warszawa, 2001

2. Rychter T.: Modelowanie matematyczne procesów spalania w silnikach tłokowych; Ekspertyza PAN – Problemy spalania w silnikach spalinowych, PAN, Warszawa 2001, str.10

 1. Teodorczyk A.: Metody modelowania procesów spalania w silnikach turbinowych - w książce: Problemy spalania w silnikach spalinowych, Espertyza, PAN Wydział IV Nauk Technicznych KTiS PAN, Warszawa 2000 (wydano w 2001), str.157-170

 

 

E) Redakcja naukowa podręcznika o zasięgu międzynarodowym

 

Brak

 

 

 

F) Redakcja naukowa podręcznika o zasięgu krajowym

 

Brak

 

 

 

G) Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Furmański P., Floryan J.M.: A Method of Control of Transfer Processes, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2001, Vol.44, str.215-233

 

 

H) Recenzowane artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 1. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: „Emission Changes of Air Pollutants from Power generation Industry in Poland”. 2001, Nr 4-5. Str.149-154. (Czasopismo ukazuje się równolegle w USA pod tytułem Industrial Heat Engineering - International Scientific and Applied Journal).
 2. Bocian P., Teodorczyk A., Rychter T: Study of Ignition of a Gaseous Fuel Jet in a Dual Chamber Configuration, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, No. 1-2, pp.172-176
 3. Dąbkowski A., Kawakami T. , Teodorczyk A.: Preliminary Experimental Study of Autoignition of Hydrogen-Oxygen Mixture by Using Combustion Driven Rapid Compression Machine , Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, No. 1-2, pp.45-51
 4. Gieras Marian: Constant volume explosion of organic dust – air mixture at microgravity and normal gravity, Archivum Combustionis, 2000, (edition 2001), Vol. 20, No. 3-4, pp.73-91
 5. Janiszewski A., Nagórski Z. , Teodorczyk A.: A. TRAP 1.0 – A zero-dimensional computer program for the preliminary analysis of soot regeneration process in diesel particulate filter , Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, No. 1-2, pp.184-194
 6. Jarnicki R., Bocian P., Rychter T.: Theoretical Analysis of Ignition of a gas fuel jet with the use of an ignition chamber, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, nr 1-2 pp. 287-293
 7. Kawakami T., Okajima S., Teodorczyk A: A Study of Combustion Characteristics of Hydrocarbon-Air Mixtures at High Temperature and Pressure by Using Rapid Compression Machine, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, No. 1-2, pp.52-57
 8. Klemens R., Kosinski P., Wolanski P., Korobeinikov,V.P.,Markov V.V. Menshov I.S., Semenov V.P.: Numerical Modelling of Coal Mine Explosion, Archivum Combustionis, 2001,Vol.21, nr. 1, pp.71-80
 9. Klemens R., Kosiński P., Wolański P.,Korobeinikov V.P., Markow V.V., Menshov I.S., Semenov I.V. : Numerical Study of Dust Lifting in a Channel with Vertical Obstacles., Journal of Loss Prevention in the Process Industries 14, 2001, pp. 469 - 473
 10. Klemens R., Wolański P., Kosiński P., Korobeinikov, Semenov I.V., Markov V.V., Menshov I.S.: On Combustion and Detonation Behind a Shock Wave Propagating Over a Dust Layer, Khimicheskaya Fizika No 20, 2001, pp. 112 - 118
 11. Sutkowski M., Januła J., Teodorczyk A.: Experimental and computational study of the combustion system for natural gas engine, , Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2001, Vol.8, No. 1-2, pp.184-194

 

 

I) Recenzowane artykuły w czasopismach krajowych
 1. Badyda K. „Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z. 189 (2001) stron 117.
 2. Badyda K., Kuta J., Lewandowski J., Uzunow N.: „Symulator bloku energetycznego - koncepcja, struktura i przykładowe wyniki symulacji”. Prace Naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska z.4 (2001) str.7-18.

3. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: „Modernizacje układów przepływowych turbin parowych (1)”. Przegląd Energetyczny Nr 2/2001 str. 28-29.

 

4. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: „Modernizacje układów przepływowych turbin parowych (2)”. Przegląd Energetyczny Nr 3/2001 str. 22-24.

 

5. Badyda K.: „Model matematyczny części parowej układu gazowo-parowego do wyznaczania osiągów”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z. 190 (2001), str. 5-16.

 1. Bujalski W., Lewandowski J.: „Identyfikacja modelu matematycznego turbiny parowej z wykorzystaniem pomiarów z rozproszonego systemu sterowania (DCS)”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 190, str. 31-40, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001,
 2. Grochowski J.: Ekonomiczna efektywność substytucjonowania nośników energii w mieszkalnictwie, DOMUS, 2001, Nr 12 str 12-14
 3. Hama J., Iki N., Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Kiryk S., Milewski J.: „Wodorowa turbina gazowa - analiza termodynamiczna układu”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z. 190 (2001) str. 117-126.
 4. Jankowski, Jarmoszewicz, Świrski K., Arabas J.: „Optymalizacja pracy elektrociepłowni - typowe zagadnienia wdrozeniowe „- ZE Ostrołęka A, Prace Naukowe Politechnika Warszawska, seria Mechanika, zeszyt 190, Warszawa 2001, str127-137
 5. Jaworski Maciej: Pomiary temperatury przemiany fazowej i stopnia przechłodze­nia materiałów stosowanych do akumulacji ciepła (PCM), Biuletyn ITC, 2001, Nr 88, str. 3-12
 6. Jędral W, Hamid A.S: Modernizacja i optymalne użytkowanie pompowni wodociągowych w celu zmniejszenia zużycia energii do napędu pomp, Cieplne Maszyny Przepływowe, 2001, nr 120, str.47-58
 7. Jędral W.: Modernizacja pomp i instalacji pompowych w elektrociepłowniach , Prace Naukowe PW Mechanika. , 2001, nr 190, str.145-154
 8. Jędral W.: Ocena i racjonalny dobór pomp w gospodarce komunalnej, Biuletyn ITC PW, 2001, nr 88, str.45-69
 9. Jędral W.: Optymalna energetycznie lub kosztowo eksploatacja pompowni komunalnych, Biuletyn ITC PW, 2001, nr 88, str.71-87
 10. Karaśkiewicz K., Jędral W.: Wzdłużne szczeliny pierścieniowe, Prace Naukowe PW - Mechanika, 2001,z.190,str.155-164
 11. Kiryk S., Miller A.: Obliczenia własności termodynamicznych pary i wody w wysokich parametrach - zestaw procedur ITC PAR. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z. 190 (2001) str.177-186.
 12. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej spienionego aluminium metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Prace Naukowe Mechanika PW, 2001, Z 190. str. 197-206
 13. Lewandowski J., Miller A.: „Energetyczne turbiny gazowe” Rozdział w Ekspertyzie „Problemy spalania w silnikach spalinowych”. Polska Akademia Nauk Wydz. IV Nauk Technicznych Komitet Termodynamiki i Spalania. Warszawa, 2000 str. 135-146 (ukazało się w roku 2001)
 14. Ruciński A., Rusowicz A: Wybrane problemy z destrukcji odpadów w plaźmie niskotemperaturowej, Biuletyn ITC, 2001, Nr 88, s.13-22
 15. Rusowicz A., Mikulski J.: Parametry powietrza w studiu telewizyjnym S-5 podczas realizacji programów o różnej energii generowanej przez źródła wewnętrzne., Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2001, Nr 1-2, s.8-13
 16. Rusowicz A., Ruszczak M: Klimatyzacja kontenerowej centrali UPS., Chłodnictwo i Klimatyzacja , 2001, Nr 11, s.28-34
 17. Rusowicz A: Klimatyzacja w środkach transportu., Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2001, Nr 6, s.18-20
 18. Rusowicz A: Natryskiwanie plazmowe powłok z proszków utleniających się., Biuletyn ITC, 2001, Nr 88, s.23-44
 19. Smyk A., Szymczyk J., Portacha J., Fiszdon J: Wskaźniki energetyczne elektrociepłowni przy zmianie parametrów systemu ciepłowniczego, Prace Naukowe PW - Mechanika, 2001, z.190, str.271-279
 20. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Zwiększenie współczynnika wydajności chłodniczej układów termoelektrycznych przez zastosowanie członu akumulacji ciepła, Prace Naukowe Mechanika PW, 2001 ,Z.190, str. 329–338
 21. Wolański P.: Problemy spalania na przełomie XX I XXI wieku, Archiwum Spalania, 2001, Nr.1 str. 5-13

 

 

J) Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych
 1. Badyda K., Lewandowski J.: „Obciążenie środowiska naturalnego wynikające z wykorzystania gazu w rozproszonych siłowniach” Materiały Międzynarodowej Konferencji Ekologiczne Aspekty Wytwarzania Energii Elektrycznej. Warszawa, Listopad 2001. Str.9-1¸9.10.
 2. Bocian P., T. Rychter, A. Teodorczyk: Measurement of local gas fuel concentration in the combustion chamber by a hot-wire method, International Symposium on Combustion, Poznań, 2001, Str.228
 3. Buraczewski P, Dąbkowski A., Kozak A., Teodorczyk A: The Influence of Inert Gas Pockets on Propagation of Gaseous Detonations, International Symposium on Combustion, Poznań, 2001, Str.226
 4. Dąbkowski A., Kozak A., Teodorczyk A: Quenching of Gas Detonations in Tube by Injection of Inert gas , 18th International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, ICDERS’01, Seattle, 2001, 8 str
 5. Domanski R., Nagano K., Rebow M., Mochida T.: An investigation of the phase change process with natural convection in the new PCMs encapsulated in a rectangular cavity, Edizioni ETS, Pisa, 2001
 6. Dziubiński Adam, Kobiera Arkadiusz, Wolański Piotr: Edukacyjny program do obliczeń lotu rakiet wielostopniowych, KBKiS PAN CBK-Warszawa 16-17 list. 2001, str. 7
 7. Furman P., Rychter T.: SAE Aero Design competition – How to win in America against Americans., Recent Research and Design Progress in Aeronautical Eng. And Its Influence on Education, 2001, pp. 123-125
 8. Gieras M., Klemens R.: Studies of dust explosion quenching by water sprays., Poznań University of Technology, 2001, str.147
 9. Glinka W., Gut Z., Budny E., Przastek J.: Model studies of fuel injection, Conf. Proc. 18th International Colloquium on the Explosionsand Reactive Systems, 2001
 10. Glinka W., Siwiec S., Chłosta M.: Stanowisko do badania silnika dwusuwowego małej mocy, Akademia Marynarki Wojennej, 2001
 11. Klemens R., Wolanski P., Kosinski P., Korobeinikov,V.P. Semenov V.P. Markov V.V.: On Modeling of Shock Waves Interactions with Combustible Dusty Gas Layers, University of Washington, Seattle, 2001, Streszczenia na CD ROM nr.14
 12. Klemens R., Kosiński P., Wolański P., Korobeinkov V.P., Markov V.V., Menshov I.S., Semenov I.V.: Computer Simulation of Combustion of Dust – Air Mixtures, 17 th International Sympsium on Combustion Procesess, 24 – 27 September, Poznań, Poland, 2001, pp. 165 - 170
 13. Klemens R., Kosiński P.: Numerical Simulation of Dust Layer Dispersion Due to Rarefraction Waves, 18- th International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems, Seattle, 2001, CD Rom
 14. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J., Lin J.C.: Suppression of Dust Explosions by Means of High Energetic Materials, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2001, Vol. IV, pp. 151 - 165
 15. Klemens R.: Dynamics of Dust Explosions Development and Suppression in Constant Volume Chambers, Bundesanstalt für Materialforzchung und Prüfung, Berlin, 2001, Str.2
 16. Kobiera A., Wolański P.: Ignition of Liquid and Dust Fuel Layer by Hydrogen-Oxygen Detonation, University of Washington, Seattle, 2001, Streszczenia na CD ROM nr.233
 17. Kobiera A., Wolański P.: Badania nad metodami poprawy osiągów RAM-akceleratorów, KBKiS PAN CBK-Warszawa 16-17 list. 2001, str. 6
 18. Kosinski P., Klemens R P.,Korobeinikov V.P.: Dust-Air Mixtures Spreading in Branched Ducts, University of Washington, Seattle, 2001, Streszczenia na CD ROM nr. 99
 19. Leżański T., Rychter T.: Parametric study of a semi-open prechamber concept for SI engines, KONES Org. Comm, 2001, p. 213
 20. Leżański T., Rychter T.: Single compression machine study of the semi-open combustion chamber for IC piston engines, KONES Org. Comm, 2001
 21. Łucjanek W., Sado J.: Obucenie Informatikie na Mehaniczeskom Fakultete Energetiki i Aviacji, Mezd. Konf. „Grazdanskaja aviacja na rubeze viekov, MGTUGA, s. 402-404, Moskva,
 22. Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Milewski J., Kiryk S.: „Koncepcja układu wodorowej turbiny gazowej”. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia Kozienice, Świerże Górne, 28-30 marzec 2001. Str 6.1-.6.15.
 23. Mroczkowski M., Wolański P.: Application of Small Body Collisions for Altering of Asteroid Trajectory, KBKiS PAN CBK-Warszawa 16-17 list. 2001, str.4
 24. Ney B. Wolański P.: Conditions and Directions for Research and Development Work in Poland in context of the Strategic Development of the Country, Pol. W-ska, 2001, Nr. 2
 25. Portacha J., Fiszdon J Smyk A., Zielińska A.: Effects of Heat Accumulation on the Thermodynamic and Economic Performance of CHP, Proceedings of the ASME Advanced Energy System Division-2001, AES, Vol.39
 26. Portacha J., Smyk A., Zielińska A., Fiszdon J.: Wlijanie tiempieratury nagriewa wody na ekonomiczeskije izdierżki tiepłoty na tiepłofikacjonnoj elektrostancji, Miezduzwukowoj sbornik naucznych trudow., 2001, Wypusk 5 str 86-90
 27. Ruciński A., Rusowicz A.: Decomposition of CFC-22 in Free Jet Argon Plasma, IIR, Dubrovnik, Croatia., Int. Conference Refrigerant Management and Destruction Technologies of CFC’s 2001
 28. Rusowicz A., Ruciński A.: Usage of Transfered Arc in Destruction of Wastes. , IIR, Dubrovnik, Croatia, Int. Conference Refrigerant Management and Destruction Technologies of CFC’s 2001
 29. Rychter T.: Combustion Intensification Method for. . SI Piston Engines, Komitet Org. Konf. Cracow, June 20-21, 2001, pp. 205-220
 30. Sado J.: Kinetic of Nonelastic Processes in the Flowing Plasma, ETCE 2001 Conference Houston, ASME, CD1487, ETCE2001-17153, pp. 1-8
 31. Szecówka L., Jarnicki R., Teodorczyk A.:: Modeling of Natural Gas Reburning Process with Pressure Pulsations , 18th International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, ICDERS’01, Seattle, 2001, 5 str.
 32. Teodorczyk A: Modeling of Regeneration of Diesel Particulate Filters , International Symposium on Combustion, Poznań, 2001, Str. 101
 33. Wiśniewski T.S., Kowalewski T.A., Rebow M.: Application of infrared thermography in natural convection study, QIRT’2000, 2000 (wyd. 2001),s. 313-318
 34. Wolanski P.: Combustion Contribution to Greenhouse Effect, Politechnika Poznańska, 2001,str. 75.
 35. Wolański P.: Controlled Combustion in Engines, IIT Madras, 2001, str. 15
 36. Wolański P.: Pulsacyjny silnik detonacyjny, KBKiS PAN CBK-Warszawa 16-17 list. 2001, str.6
 37. Wolański P.: Tendencje rozwojowe napędów kosmicznych – stare idee i nowe koncepcje, KBKiS PAN CBK-Warszawa 16-17 list. 2001, str.2

 

 

K) Publikacje w materiałach konferencji krajowych

 1. Adamski J.: Jądrowe reaktory lekkowodne - ekologiczne urządzenia do wytwarzania energii”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 5-26.
 2. Arabas J., Mościcki M. , Świrski K.: „Rozszerzenie zadania ekonomicznego rozdziału obciążeń w warunkach rynku energii”, Materiały SEP Konferencja "Optymalizacja w elektroenergetyce", Jachranka 4-5 pazdziernik 2001
 3. Badyda K., Krzechowicz S., Körner B.: „Małe elektrociepłownie jako źródło zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i chłód”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 27-37.
 4. Błogowska K.: Pomiar pola temperatur w krzepnącym wodnym roztworze NaCl, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001,Tom 1, str. 67
 5. Bujalski W., Uzunow N.: Optymalizacja bieżącego rozkładu obciążeń instalacji energetycznej” Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 49-58.
 6. Bzowski J.: Dyfuzja i termodyfuzja w gazach prostych z uwzględnieniem dysocjacji, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001,Tom 1, str. 389
 7. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Code validation analysis of natural convection in freezing water, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Tom 2, s. 97-104
 8. Furmański P., Wiśniewski T.S.: Eksperymentalne badania wymiany ciepła w izolacjach wysokotemperaturowych, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001,Tom 1, str.223-232
 9. Grochowski J.: Ekonomiczna efektywność substytucjonowania nośników energii w mieszkalnictwie, NOT RUEiŚ - Gliwice, 2001, str 185-192
 10. Grochowski J.: Konkurencyjność użytkowania nośników energii w gospodarstwie domowym, Elektromontaż XXXV sem. IEiE, 2001, Tom 1, str 18-36
 11. Grochowski J.: Legislacja w energetyce i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju, Oficyna Wydawnicza PW – V konf. PBEC’2001,, z.21 str 121-130
 12. Grochowski J.: Wybrane problemy użytkowania energii w mieszkalnictwie, NOT RUEiŚ - Gliwice, 2001, str 179-184
 13. Janczak R., Jodkowski W., Karcz H., Wojtiuk Z., Zmyślony J.: „Przesłanki modernizacji gospodarki olejowej w EC Kraków S.A”., Krajowa Konferencja Poznań-Rydzyna, SIMP, Pol., str. 162. Poznań 2001.
 14. Janczak R., Jodkowski W., Karcz H., Wojtiuk Z., Zmyślony J.: „Restrukturyzacja systemu automatyzacji układu rozruchowego bloków energetycznych w EC Kraków S.A”., Krajowa Konferencja Poznań-Rydzyna, SIMP, Pol., str. 174. Poznań 2001.
 15. Janczak R., Jodkowski W., Karcz H., Zmyślony J.: „System sterowania instalacją rozruchową kotłów pyłowych”, V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne,SEP,IEE, str. 251, EL.Bełchatów 2001.
 16. Janczak R., Jodkowski W., Karcz H., Zmyślony J.: „System sterowania instalacją rozruchową kotłów pyłowych”, Krajowa Konferencja Poznań-Rydzyna, SIMP, Pol., str. 47. Poznań 2001.
 17. Jędral W, Hamid A.S: Modernizacja i optymalne użytkowanie pompowni wodociągowych w celu zmniejszenia zużycia energii do napędu pomp, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, 2001, str 85-94
 18. Jędral W.: Wyróżniki i inne wielkości bezwymiarowe w pompach wirowych, Politechnika Wrocławska TRANSHYDRO 2001,, str. 133-142
 19. Jędral W.: Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy w gospodarce narodowej, Politechnika Wrocławska TRANSHYDRO 2001, str.143-152
 20. Karaśkiewicz K.: Optymalizacja pracy pompowni, Oficyna Wydawnicza PW – V konf. PBEC’2001,z.21,str.153-158
 21. Karcz H., Jodkowski W., Janczak R., Wojtiuk Z.: „Modernizacja gospodarki olejowo-mazutowej w Elektrowni Kraków”, V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne,SEP,IEE, str. 147, EL.Bełchatów 2001.
 22. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej kompozytu grafitowego, metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001, tom I, str. 339-346
 23. Kopczyński O., Lewandowski J.: „Koncepcja systemu diagnostyki cieplno-przepływowej wymiennika ciepła”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 169-178.
 24. Miller K., Badyda K., Dyjas J., Miller A.: „Simulation of Flow System Dynamics”. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 15/2001. Politechnika Śląska, Gliwice 2001. Str.245-250.
 25. Pluta Z.: Charakterystyki kolektorów słonecznych z pomiarów dynamicznych, Materiały konferencji "Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty energetyki odnawialnej", wyd. IBMEiR, 2001, 203-210
 26. Portacha J., Smyk A., Zielińska A., Szymczyk J., Fiszdon J: Koszty ekologiczne wytwarzania ciepła w EC – zawodowej w zależności od parametrów wody sieciowej i podziału obciążenia między wymienniki podstawowe., Politechnika Gdańska Symp.PiESZE’2001, str. 129-138
 27. Przygodzki J.R.: Minimisation of energy losses in magnetic cores of electric motors and transformers, P. W. Wydział Elektryczny ESEE, 2001,str. 271- 275
 28. Radło A., Skowroński P. ”Wykorzystanie biomasy do generacji ciepła i energii elektrycznej – ocena aktualnych możliwości i ograniczeń”, Materiały Konferencji Izby Gospodarczej Ciepłowni Polskich, Kielce 2001, 11 stron, Izba Gospodarcza Ciepłowni Polskich, 2001.
 29. Ruciński A.: Analiza eksperymentalna i obliczeniowa dynamicznego pomiaru gorącej strugi gazu., XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice 2001, t. 1, str. 165-172
 30. Rusowicz A., Ruszczak M.: Klimatyzacja kontenerowej centrali UPS., XXXIII Dni Chłodnictwa, SIMP, Poznań , 2001, s.227-236
 31. Skowroński P., Świecki P.: „Dyspozycyjność urządzeń podstawowych w ocenie rentowności modernizacji układu cieplnego - przykład”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 223-232.
 32. Świrski K., Kalbarczyk P., Sikorski R., Arabas J.: „Rozdział obciążeń w warunkach rynku energii - zagadnienia grafikowania”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferen z. 21 (2001) str.243-254.
 33. Świrski K., Lewandowski J.: „Nowa koncepcja systemu informatycznego elektrowni”. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 21 (2001) str. 255-265
 34. Tomborowski T. Lipka J.: Napędy zmiennoobrotowe pomp dużych mocy, Oficyna Wydawnicza PW – V konf. PBEC’2001,z.21,str.283-288
 35. Wartanowicz T., Jaworski M., Domański R.: Wykorzystanie niskotemperaturowych ma­teriałów PCM w układach chłodziarek termoelektrycznych, Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001, tom II, str. 177–184
 36. Wiśniewski T.S., Furmański P.: Eksperymentalne badania termicznego oporu kontaktowego przy ruchu postępowo-zwrotnym ciał., Politechnika Śląska, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2001,Tom 1, str.301-308
 37. Wolanski Piotr: Oczekiwania Odnośnie Polityki Państwa w Aspekcie Badań Naukowych w Dziedzinie Lotnictwa, Krajowa Rada Lotnictwa, 2001, 20-23

 

 

L) Inne (artykuły przeglądowe, popularno-naukowe, raporty, itp.)

 1. Zielińska A., Piłatowicz A.: Wspomnienie o prof. Mejro, Biuletyn Jubileuszowy ITC, 2001, 41-43
 2. Pluta Z.: Ekologiczne i społeczne skutki wykorzystania odnawialnych źródeł energii, część I, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,, 2001, 6 (375), str. 2 - 7
 3. Pluta Z: Ekologiczne i społeczne skutki wykorzystania odnawialnych źródeł energii, część II, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,, 2001, 7-8 (376-378), str. 8 - 12
 4. Wiśniewski T.S.: Zastosowanie techniki termowizyjnej w budownictwie - badania termowizyjne okien, Okno, 2001, nr 2 (25)/2001, str. 78-80