IHE / IHE News / IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (KRS 440779) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).
Spółka została utworzona celem lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki (cytat z Art. 86. ust. 1 Ustawy). Zgodnie z tym ustawowym zapisem IBS PW wykorzystuje w swojej działalności potencjał naukowy (pracowniczy i techniczny) Uczelni.

Jednostką organizacyjną Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o. w Warszawie jest Centrum Transferu Technologii. Celem działalność CTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki oraz wspieranie nowoczesnej nauki poprzez transfer technologii.

Naszą misją jest podnoszenie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej poprzez innowacje. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu procesów tworzenia innowacji, kooperacji z przemysłem oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej.

 

Zadania CTT obejmują:

  • stymulowanie i inicjowanie współpracy między Uczelnią, Spółka i podmiotami gospodarczymi;
  • promocje i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, produktów, usług, metod lub procesów, w szczególności powstałych w Politechnice Warszawskiej i Spółce oraz udział w ich wdrażaniu;
  • inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo – badawczych i jednostek rozwojowych z Politechniką warszawska i Spółką;
  • świadczenie usług szkoleniowych i promocyjnych w zakresie transferu technologii;
  • wspieranie jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej w zakresie komercjalizacji wyników badań;
  • stymulowanie zainteresowania studentów i doktorantów w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości i zarządzania własnością intelektualna;
  • tworzenie bazy danych zawierające : projekty na Politechnice, rezultaty projektów, patenty zgłoszone z Politechniki, rozwiązania know-how. Na podstawie tego zostanie przygotowana oferta biznesowa dla firm.;
  • monitorowanie stanu realizacji zobowiązań podjętych w ramach projektów w zakresie komercjalizacji wyników;
  • wspieranie tworzenia przedsięwzięć komercyjnych, w tym firm „start up” czy sprzedaży licencji;

www.ibs.pw.edu.pl