IHE / IHE News / Archived news / Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Jakuba Murata w konkursie Veolia Energia Warszawa i Politechniki Warszawskiej na pracę inżynierską o tematyce ene...

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Jakuba Murata w konkursie Veolia Energia Warszawa i Politechniki Warszawskiej na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Jakuba Murata w konkursie Veolia Energia Warszawa i Politechniki Warszawskiej na pracę inżynierską o tematyce ene...

Student Wydziału MEiL Jakub Murat za pracę inżynierską pt. „Dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie rozgałęźnym i pierścieniowym w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni” uzyskał pierwsze miejsce w konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Opiekunem pracy ze strony Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 19 maja 2015 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele firmy Veolia Energia Warszawa, władz Wydziału IŚ i MEiL  oraz studenci obu  wydziałów. Ze strony  Wydziału MEiL w uroczystości udział wzięli Prodziekan dr inż. Maciej Jaworski, Z-ca Dyrektora ITC  prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk oraz nagrodzony student Jakub Murat i jego promotor dr inż. Adam Smyk.

Student Jakub Murat, obecnie kontynuujący naukę na studiach magisterskich, za pracę inżynierską obronioną 17 lutego 2015 roku otrzymał ocenę bardzo dobrą. Na konkurs zorganizowany dla studentów wydziałów MEiL i IŚ do terminu zgłaszania, który minął 13 marca 2015 roku, wpłynęło łącznie 12 prac. Pod koniec kwietnia wyłonionych zostało najlepszych 5 uczestników i po krótkiej prezentacji każdego z nich w warszawskiej siedzibie firmy Veolia jury wydało ostateczny werdykt.

Zgodnie z regulaminem konkursu Jakub Murat otrzymuje nagrodę główną w wysokości 5000 PLN.

Artykuł zawierający  zasadnicze elementy nagrodzonej pracy  opublikowany został w numerze  46/4 (2015)  czasopisma  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

AS