IHE / Archives / Doktoraty / 1970-1979

1970-1979

L.P. Imie i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
48 Józef JAROSIŃSKI Wpływ zaburzeń czoła płomienia na charakter drgań w komorze spalania 1970 Prof. dr Stanisław Wójcicki
49 Jan Marcin KOWALSKI Analiza ruchu cieczy w komorze rozpylacza wirowego z upustowym sterowaniem przepływu 1970 Prof. dr Stanisław Wójcicki
50 Jerzy GĄSIOROWSKI Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni o zmiennym kącie pochylenia 1970 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
51 Andrzej KŁOPOCKI Badanie konwekcji swobodnej w pewnym układzie równoległych płyt izotermicznych 1970 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
52 Ludwik CWYNAR Metoda określania warunków pracy przegrzewaczy przy rozruchu kotłów z naturalnym obiegiem wody 1970 Prof. Piotr Orłowski
53 Krzysztof URBANIEC Teoretyczna analiza sprawności termionicznego przetwornika energii 1970 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
54 Władysław STĘPNIEWSKI Teoria i niektóre własności przepływomierzy kulowych typu obiegowego o układzie stycznym w zakresie małych liczb Reynoldsa 1970 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
55 Edward RADWAŃSKI Laminarna konwekcja swobodna w obszarze pionowej powierzchni o nieciągłym rozkładzie temperatury 1970 Prof. dr Bohdan Stefanowski
56 Barbara BOLKOWSKA Metoda określania prawidłowego stopnia niezawodności zasilania wielkich odbiorów przemysłowych jako podstawa do planowania układu elektroenergetycznego 1970 Prof. Czesław Mejro
57 Antoni JANKOWSKI Badania mechanizmu spalania erozyjnego paliw złożonych 1971 Prof. dr Stanisław Wójcicki
58 Piotr WOLAŃSKI Stabilizacja płomienia mieszaniny powietrza i pyłu węglowego ciałami nieopływowymi 1971 Prof. dr Stanisław Wójcicki
59 Wacław DOBRZAŃSKI Model fizyko-chemiczny i analiza procesu przemywania pary wodą zasilającą w kotłach wysokoprężnych 1971 Prof. Piotr Orłowski
60 Jacek BZOWSKI Kinetyka nierównowagowych procesów dysocjacyjnych w gazach o cząsteczkach dwuatomowych 1972 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
61 Ryszard ŁAPUCHA Badanie stabilizacji płomienia mieszaniny dwufazowej za pomocą przeciwnie skierowanej strugi gazu 1972 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
62 Cezary BOCHEŃSKI Analiza przebiegu spalania pojedynczej dawki paliwa ciekłego wtryskiwanej do komory o stałej objętości 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
63 Zbigniew JANKOWSKI Analiza wspomaganego obiegu wody w kotłach wysokoprężnych 1973 Prof. Piotr Orłowski
64 Łukasz KURPISZ Modelowanie matematyczne regeneracyjnych wymienników ciepła z uwzględnieniem zmiennych warunków pracy 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
65 Mirosław ARCHUTOWSKI Badania nad wpływem rodzaju czynnika roboczego na właściwości układu siłowni cieplnych 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
66 Jerzy KLAUZNICER Wpływ promieniowania termicznego na konwekcję swobodną 1973 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
67 Jerzy STEFAŃSKI Cieplna konwekcja swobodna w układzie dwufazowym 1973 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
68 Wiktor STYBURSKI Charakterystyki scalone przetworników tensometrycznych jako podstawa określenia warunków pomiaru różnych wielkości mechanicznych 1973 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
69 Edward SZWARC Analiza i modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w pionowych U-rurowych wytwornicach pary dla elektrowni jądrowych 1973 Prof. Piotr Orłowski
70 Jan ŚWIRSKI Badania erozji popiołowej i ocena zużycia rur kotłowych wskutek jej działania 1973 Prof. Piotr Orłowski
71 Andrzej WIERZBA Analiza procesu samozapłonu kropel ciekłego paliwa za odbita fala uderzeniową 1973 Prof. dr Stanisław Wójcicki
72 Mirosław DUDA Parametryczny model matematyczny dynamiki kotła walczakowego do badań przy dużych zmianach obciążenia 1974 Prof. Piotr Orłowski
73 Zbyszko JAROSZEWICZ Dobór optymalnych parametrów i wyznaczenie zakresu stosowalności szczytowego zespołu turbogazowego z zasobnikiem sprężonego powietrza 1974 Prof. Stanisław Andrzejewski
74 Józef KUNC Kinetyka jonizacji wodoru atomowego i wodoropodobnych elektronami w plazmie termicznej 1974 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
75 Marek BEDNARKIEWICZ Analiza laminarnej konwekcji swobodnej w szczelinach pierścieniowych 1974 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
76 Jerzy SUSKI Rozwiązywanie zagadnień nieustalonego przewodzenia ciepła metodami statystycznymi 1974 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
77 Jan GÓRZYŃSKI Badanie regeneratorów ciepła z ruchomym złożem 1974 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
78 Mohamed Ali Ibrahim Abu EL-ENIN Wpływ recyrkulacji spalin na parametry pracy silnika z zespołem samoczynnym 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
79 Stanisław KASPRZAK Kondensacja pary z mieszaniny parowo-gazowej przepływającej ruchem burzliwym 1975 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
80 Zenon ORŁOWSKI Kryteria elastyczności cieplnej w eksploatacji turbin parowych 1975 Prof. Aleksander Uklański
81 Lech KOZŁOWSKI Wpływ warunków tworzenia się mieszaniny palnej na proces spalania w silniku wysokoprężnym z komorą wirową 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
82 Krzysztof KONARSKI Kompensacja przetworników pojemnościowych do indykacji silników spalinowych 1975 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
83 Andrzej KULICKI Kinetyka kondensacji pary w ciecz w świetle kinetycznej teorii gazów 1975 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
84 Tadeusz LITWIN Badanie procesu spalania paliwa stałego do silnika strumieniowego 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
85 Jan MATUŁA Model analityczny wydzielania radioaktywnych produktów rozszczepienia w elemencie paliwowym jądrowego reaktora energetycznego 1975 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
86 Mieczysław PONIEWSKI Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczania charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła Fielda 1975 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
87 Mirosław WYSZYŃSKI Dwufazowy model transportu ciepła w złożu ziarnistym 1975 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
88 Lech LASOCKI Wpływ fal ciśnienia w przewodzie wtryskowym na działanie wtryskiwacza w silniku z zapłonem samoczynnym 1975 Prof. Zdzisław Rytel
89 Jerzy GROCHOWSKI Zużycie podstawowych materiałów w systemie gospodarki cieplnej osiedla mieszkaniowego jako jeden z głównych parametrów optymalizacji struktury bilansu paliw i energii 1976 Prof. Czesław Mejro
90 Przemysław SZOPA Badanie własności dynamicznych spiralnego wymiennika ciepła 1976 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
91 Roman DOMAŃSKI Badanie przewodzenia ciepła w ciałach stałych przy impulsowo działającym strumieniu ciepła 1976 Prof. dr Wiesław Gogół
92 Jan ŁACH Przybliżone rozwiązanie zagadnienia konwekcji wymuszonej w rdzeniach reaktorów jądrowych z chłodzeniem metalicznym przy uwzględnieniu zmienności parametrów fizycznych w funkcji temperatury 1976 Doc. dr hab. Bohdan Krajewski
93 Mirosław NIZIELSKI Konwekcja dyfuzyjna nad poziomym źródłem liniowym 1976 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
94 Ida WIERZBA Mechanizm stabilizacji płomienia w komorach spalania ze wstępnym odparowaniem paliwa 1976 Prof. dr Stanisław Wójcicki
95 Barbara WIERZBICKA Niezawodność zasilania jako element prognozowania terenowego systemu elektroenergetycznego 1976 Prof. Czesław Mejro
96 Alicja ZIELIŃSKA Wybrane problemy gospodarcze synergicznego wpływu pyłowych i gazowych składników emisji elektrowni na środowisko 1976 Prof. Czesław Mejro
97 Piotr BADER Efekty mikropolarne przy przepływie cieczy nieściśliwej na przykładzie pomiarów lepkości wody 1976 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
98 Zbysław PLUTA Konwekcja swobodna w przestrzeni zamkniętej sprężona z przewodzeniem 1976 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
99 Mariusz ZALESIŃSKI Detonacja mieszanin pyłu węglowego z utleniaczem gazowym 1976 Prof. dr Stanisłw Wójcicki
100 Andrzej WIŚNIEWSKI Kinetyka kondensacji w warunkach konwekcji wymuszonej 1976 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
101 Mohamed KHATTAB Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach pionowych 1976 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
102 Jan ŁAJKOWSKI Metodyka optymalnego doboru typowych wymienników ciepła 1977 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
103 Stefan ERMICH Dyfuzja stężeniowa w wieloskładnikowej mieszaninie gazowej podczas laminarnego przepływu 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
104 Tadeusz FODEMSKI Efekty mikropolarne przy oddziaływaniu wirującego pola elektrycznego na ciecz 1977 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
105 Marian PIETRALIK Kondensacja mieszaniny par w obecności gazu obojętnego 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
106 Kazimierz RYDUCHOWSKI Dyssypacja energii w dwufazowym przepływie typu kroplowego 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
107 Tadeusz NOWIŃSKI Identyfikacja strumieniowej turbiny gazowej jako obiektu sterowania 1977 Prof. Aleksander Uklański
108 Andrzej SAPIŃSKI Wpływ chemiluminescencji na promieniowanie płomienia w silniku o zapłonie samoczynnym 1977 Prof. dr Stanisław Wójcicki
109 Waldemar JĘDRAL Badania przepływu przez szczelinę tarczy jako elementu optymalizacji energetycznej układu odciążającego w pompie wirowej 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
110 Tomasz DYAKOWSKI Badanie wpływu kształtu powierzchni skroplin na zjawiska transportowe w warstwie przyściennej w fazie gazowej 1978 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
111 Rudolf KLEMENS Zapłon mieszanin heterogenicznych od iskry elektrycznej 1978 Prof. dr Stanisław Wójcicki
112 Jerzy SADO Zjawiska konwekcyjne w przestrzeni zamkniętej plazmy wyładowania łukowego 1978 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
113 Janusz LEWANDOWSKI Metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych turbin na parę nasyconą dla elektrowni jądrowych 1978 Prof. dr hab. Andrzej Miller
114 Piotr FURMAŃSKI Badanie przewodzenia ciepła w ośrodkach anizotropowych 1978 Prof. dr Wiesław Gogół
115 Andrzej PALIŃSKI Analiza straty wylotowej w turbinie parowej 1978 Prof. Aleksander Uklański
116 Andrzej TEODORCZYK Spalanie pojedynczej kropli paliwa w warunkach konwekcji wymuszonej 1979 Prof. dr Stanisław Wójcicki
117 Kazimierz GUTKOWSKI Optymalizacja chłodnic powietrza dla zamrażalni z parownikami o rozwiniętej powierzchni 1979 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
118 Jan SZYMCZYK Badanie dynamiki wymiennika masy o konstrukcji półkowej 1979 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
119 Wiesław ŻURAWSKI Wpływ szerokiego stosowania różnych form ogrzewania elektrycznego pomieszczeń bytowo-komunalnych na rozwój osiedlowego systemu elektroenergetycznego 1979 Prof. Cesław Mejro
120 Bożin DONEVSKI Badanie spadków ciśnienia przy przepływach jedno i dwufazowych przez rurę poziomą ze śrubowymi wkładkami swobodnymi 1979 Doc. dr Jacek Kulesza