IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Regulamin
  • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej;
  • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godzina wykładu, 1 godzina ćwiczeń tygodniowo;
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana;
  • Forma zaliczenia przedmiotu: projekt.
Literatura
  • Materiały dostarczone przez prowadzącego;
Wymagania wstępne
  • znajomość obiegów termodynamicznych;
  • znajomość procesów wymiany ciepła;
  • znajomość procesów wymiany masy.