IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Klimatyzacja

Klimatyzacja

Liczba punktów ECTS: 3 (katalog)

Opis przedmiotu

Wykład: Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego gazami, pyłem i bakteryjne. Komfort cieplny pomieszczeń. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływujące na stan pomieszczeń: temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne. Bilansowanie cieplne i wilgotnościowe pomieszczeń. Budowa i działanie urządzeń klimatyzacyjnych.. Zasady projektowania, przepisy budowlane.

Ćwiczenia: Obliczenia mające za zadanie przygotowanie powietrza w pomieszczeniach o żądanych parametrach. Obliczanie strat i zysków ciepła potrzebnych do sporządzania bilansów cieplnych. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie obliczonych parametrów.

Regulamin przedmiotu

  • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
  • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godzina wykładu tygodniowo. 1 godzina ćwiczeń tygodniowo
  • Zaliczenie:
     - dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru).
     - w celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.

Literatura

1. Jones W.P.: Klimatyzacja, Arkady 2004.

2. Gutkowski K..: Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003.

3. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja PWN 1977.

4. ASHRAE Handbook, 2000 HVAC Applications.

Dodatkowa literatura:

1. Katalogi urządzeń klimatyzacyjnych.

2. Strony internetowe producentów urządzeń klimatyzacyjnych.

3. Prasa dot. klimatyzacji: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.

Prerekwizyty

  • Podstawowe wiadomości z zakresu teorii chłodnictwa.
  • Wiadomości z zakresu kursu „Wentylacja i ogrzewnictwo”