IHE / Archives / Habilitacje

Habilitacje

L.P. Imie i Nazwisko Temat Rok
1 Bogumił Staniszewski Warunki wzrostu pęcherzyków i ich oderwanie się podczas wrzenia pęcherzykowego 1960
2 Jan Juda Mikroskopowe analizy mineralogiczne drobnych pyłków metodą wariacji w kontraście fazowym 1960
3 Bohdan Krajewski Zagadnienie wariacyjne teorii trójwymiarowego przepływu w cieplnych maszynach wirnikowych 1964
4 Kazimierz Brodowicz Konwekcja swobodna - zjawiska i metody badawcze 1967
5 Maciej Zgorzelski Własności termodynamiczne plazmowych termionicznych konwektorów energii 1969
6 Jerzy Gałązka Analiza spektroskopowa - szybkie metody jakościowe i półilościowe 1969
7 Andrzej Kowalewicz Dynamika zapłonu iskrowego mieszanek dwufazowych 1971
8 Włodzimierz Wiśniewski Zdolność redukcyjna parowych kotłów blokowych o naturalnym obiegu wody 1971
9 Mieczysław Zembrzuski Spalanie pojedynczych ziaren węgla przy skończonych nadmiarach powietrza 1972
10 Michał Podowski Operatorowa metoda badania stabilności układów nieliniowych 1975
11 Andrzej Miller Modelowanie pracy turbin parowych i sprężarek wirnikowych dla celów sterowania procesami technologicznymi 1976
12 Jacek Żelkowski Analiza spalania w paleniskach pyłowych 1976
13 Wiktor Żyszkowski Wzajemne oddziaływanie cieplne stopionej miedzi i wody (studium zjawiska eksplozji cieplnej) 1976
14 Jan Jasiewicz Zagadnienia cieplne procesów przemysłowych 1977
15 Józef Portacha Identyfikacja układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych w stanie ustalonym 1978
16 Krzysztof Urbaniec Optymalizacja typoszeregów urządzeń cieplnych i wyboru urządzeń typowych 1978
17 Piotr Wolański Dynamika zapłonu mieszanin gazowych 1979
18 Andrzej Masłowski Teoretyczna metoda identyfikacji stanu układów przestrzenno-czasowych 1979
19 Andrzej Styczek Ruch płynu lepkiego z lokalnym oderwaniem 1980
20 Władysław Zembaty Obliczanie termodynamiczne i badanie chłodni 1981
21 Jerzy Chomiak O rozchodzeniu się płomieni turbulentnych w jednorodnych mieszankach gazowych 1985
22 Tadeusz Rychter Analiza możliwości podwyższenia sprawności cieplnej silników tłokowych ZI 1986
23 Tadeusz Fodemski A study on thermal explosion as applied to molten fuel - coolant interaction.
Studium eksplozji cieplnej w zastosowaniu do oddziaływania między stopionym paliwem jądrowym
1987
24 Roman Domański Zagadnienia magazynowania energii cieplnej 1988
25 Józef Jarosiński Granice palności gazów 1988
26 Waldemar Jędral Metody obliczania sił wzdłużnych i układów odciążających w pompach wirowych 1989
27 Mieczysław Poniewski Termodynamiczna analiza kryzysu wrzenia błonowego 1989
28 Janusz Lewandowski Zagadnienia identyfikacji turbin parowych 1990
29 Piotr Furmański Uogólniona metoda opisu przewodzenia ciepła w ośrodkach niejednorodnych 1990
30 Jerzy Sado Elektronowe współczynniki transportowe niskotemperaturowej plazmy wysokiego ciśnienia 1991
31 Andrzej Teodorczyk Spalanie turbulentne i detonacyjne mieszanin gazowych w kanałach o dużej chropowatości ścian 1991
32 Jerzy Banaszek Analiza fizykalnej poprawności modeli elementów skończonych dla zagadnień wymiany ciepła 1992
33 Tomasz Dyakowski Metody eksperymentalne i model teoretyczny zastosowany w badaniu dwufazowego przepływu zdyspergowanego 1992
34 Rudolf Klemens Mechanizm propagacji i struktura płomienia w mieszaninach pyłowo-powietrznych i hybrydowych 1994
35 Marian Kiełkiewicz Dynamika aerozoli w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego 1996
36 Zbysław Pluta Słoneczne pasywne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 1999
37 Krzysztof Badyda Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych 2001
38 Andrzej Reński Optymalizacja rozwoju scentralizowanych systemów zasilania ciepła aglomeracji miejskich 2002
39 Zygmunt Sychta Spowalnianie procesu rozkładu termicznego i spalania podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych 2003
40 Tomasz S. Wiśniewski Badanie procesów wymiany ciepła w wybranych elementach silników tłokowych 2004
41 Marian Gieras Mechanizm oddziaływania wody na płomień gazowy i pyłowy 2006
42 Dorota Chwieduk Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku 2008
43 Konrad Świrski Inspirowane biologicznie modele empiryczne w eksploatacji instalacji energetycznych 2009
44 Jarosław Milewski

Zagadnienia modelowania matematycznego tlenkowych ogniw paliwowych

Aspects of mathematical modeling of solid oxide fuel cells

2014
45 Artur Rusowicz

Zagadnienia modelowania matematycznego skraplaczy energetycznych

Issues concerning mathematical modelling of power condensers

2014
46 Wojciech Bujalski

Optymalizacja pracy elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła

Issues related to optimisation of combined heat and power plants equipped with heat accumulators

2014
47 Maciej Jaworski Możliwości poprawy efektywności energetycznej i charakterystyk pracy wybranych układów i urządzeń cieplnych przez zastosowanie materiałów zmiennofazowch PCM 2015
48 Jan Kindracki Zastosowanie wirującej detonacji w komorze spalania silnika odrzutowego 2017
49 Piotr Łapka Modelowanie i analiza zjawisk transportu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych i w skórze 2019
50 Piotr Krawczyk Metoda projektowania instalacji odazotowania spalin w technologii SNCR dla węglowych kotłów rusztowych 2019
51 Rafał Laskowski Wybrane zagadnienia modelowania i optymalizacji skraplaczy energetycznych i wymienników regeneracyjnych 2019
52 Mirosław Seredyński Wieloskalowe modele obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w układach o złożonej strukturze 2019
  Sławomir Bielecki