IHE / IHE News / Archived news / X Konferencja PBEC - Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej